Jump to Navigation

Ar kada nors Lietuvoje pagerės darbo santykiai?

2012 m. vasario 7 d. įvykusiame Lietuvos pramoninkų konfederacijos (LPK) posėdyje dalyvavo Lietuvos profsąjungų lygos pirmininkas Vydas Puskepalis  ir pirmininko pavaduotojas Romuald Žukovski.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

2012 m. sausio 24 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos profsąjungų lygos ir visos Ukrainos darbuotojų sąjungos „Solidarity“. Pagrindinės šios bendradarbiavimo sutarties kryptis – dalijimasis patirtimi ir informacija apie socialines ir ekonomines teises, bei šiais samdomų darbuotojų interesų gynimo klausimais:
-    darbo apmokėjimo ir apmokestinimo, pragyvenimo minimumo ir pajamų indeksacijos, tinkamo elgesio darbo vietoje, teisingo darbo apmokėjimo, ginančio darbuotoją nuo infliacijos ir kainų augimo;
-    aktyvios politikos užimtumo klausimais ir kovoje su nedarbu;
-    darbuotojų-migrantų ir jų šeimos narių teisių gynimo;
-    darbo saugos ir higienos, techninės saugos ir ekologijos;

UAB „Lazdynų laisvalaikio centras“ profesinė sąjunga priėmė svarbius sprendimus

2012 m. sausio 26 d. įvyko UAB „Lazdynų laisvalaikio centras“  profesinės sąjungos visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo sprendžiami visai organizacijai itin svarbūs klausimai. Slaptu balsavimu buvo perrinktas profesinės sąjungos pirmininkas, pakeisti kai kurie tarybos nariai. Naujuoju profesinės sąjungos pirmininku ketverių metų kadencijai buvo išrinktas Mečislovas Auryla. Visuotinio susirinkimo dalyviai vienbalsiai nutarė palikti LPS „Solidarumas“ narių gretas ir pereiti į Lietuvos profsąjungų lygą.

UAB „Trikampis žiedas“ socialiai atsakinga įmonė?

Per pastaruosius keletą mėnesių UAB „Trikampis žiedas“ profesinės sąjungos gretas papildė daug narių dirbančių UAB Vilniaus energijos objektuose. Daug naujų ir aktyvių darbuotojų įsijungė į profsąjunginį darbą.
Buvo surengtas susitikimas su  UAB „Trikampis žiedas“ vadovybe, aptarti klausimai dėl darbuotojų atlyginimų, darbo sąlygų ir tolimesnių konsultacijų su darbuotojų atstovais.
2012 m. sausio 5 d. UAB „Trikampis žiedas“ profesinės sąjungos pirmininkas R. Žukovski susitiko su  generaliniu direktoriumi A. Samuilov. Susitikime aptarti klausimai dėl Kolektyvinės sutarties pasirašymo.
2012-01-16 d. Pradėtos konsultacijos su LSDPS pirmininku Aleksandru Posochovu dėl galimybės pasirašyti šakinę Kolektyvinę sutartį saugos darbuotojų sektoriuje.

Nepriklausoma profesinė sąjunga eina pirmyn

2012 m. sausio 12 d. įvyko UAB „Vilniaus troleibusai“ nepriklausomos darbuotojų profesinės sąjungos eilinė-ataskaitinė konferencija.
Jau daugiau nei metai praėjo nuo tos dienos kai buvo įkurta UAB „Vilniaus troleibusai“ nepriklausoma darbuotojų profesinė sąjunga, todėl konferencijos delegatams teko įvertinti profsąjungos darbo rezultatus, papildyti profesinės sąjungos Tarybos narių sąrašą ir priimti kitus svarbius sprendimus.
Konferencijoje dalyvavo ir garbūs svečiai: Lietuvos profsąjungų lygos pirmininkas Vydas Puskepalis ir pirmininko pavaduotojas Romuald Žukovski.

LPL koordinacinės tarybos nariai turėjo kuo pasidžiaugti

2012 m. sausio 21 d. įvyko Lietuvos profsąjungų lygos Koordinacinės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo ir svečiai iš kitų profesinių sąjungų.

Posėdyje buvo pasidžiaugta Lietuvos profsąjungų lygos pasiekimais, priimti nutarimai dėl tolimesnės profsąjungų centro veiklos, reklamos, naujų narių pritraukimo ir kt. Ypač daug dėmesio Koordinacinės tarybos nariai skyrė bendradarbiavimui su kitomis organizacijomis bei profesinių sąjungų centrais. Nutarta pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su vienu Lietuvos ir užsienio profsąjungų centrais (plačiau apie tai skaitykite sekančiose naujienose).

 

Vizitas pas ministrą pirmininką

2012 m. sausio 18 d. Lietuvos profsąjungų lygos pirmininkas Vydas Puskepalis dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos ministru pirmininku A. Kubilium. Susitikimo metu premjerui trumpai buvo pristatyta neseniai (2011 m. lapkričio 19 d.) įsikūrusi Lietuvos profesinių sąjungų lyga, bei jos veiklos programa. Taip pat buvo apsikeista nuomonėmis apie tolimesnį Vyriausybės ir Lietuvos profsąjungų lygos bendradarbiavimą ir ateities planus, siekiant pagerinti darbuotojų darbo sąlygas ir jų gyvenimo kokybę.

Lietuvos profesąjungų lyga dalyvavo mitinge "Skurdui – Ne"

Gruodžio 10 d. Sostinėje Lietuvos profesinės sąjungos suorganizavo mitingą reikalaudamos: nuo 2012 metų pakelti minimalią mėnesio algą iki 1000 litų, pakelti mėnesinį darbo užmokestį biudžetinio sektoriaus darbuotojams, mažas pajamas gaunančioms šeimoms  grąžinti vaiko pinigus, sumažinti komunalinių paslaugų ir būtiniausių maisto produktų kainas.

Prie profesinių sąjungų paskutinę akimirką prisijungė ir pensininkai kurių pensijų atkūrimas buvo svarstomas Seime. Jie reikalavo, kad vyriausybė vykdytų duotus pažadus ir atkurtų iki krizės buvusias pensijas jau nuo 2012 m. sausio 1 d.

Nuomonė: 11 Stereotipų apie profsąjungą

Stereotipas 1: Darbuotojams ,,ne pagal kišenę“ mokėti nario mokesčius. Manoma, kad tuos pinigus, kuriuos darbuotojas skiria nario mokesčiams sumokėti, darbuotojas galėtų išleisti savo poreikiams.

Tiesa: ,,Darbuotojams ,,ne pagal kišenę“ neturėti profsąjungos.Darbo užmokesčio ar kitų išmokų augimas, kurį galima pasiekti tik esant stiprios ir nepriklausomos profsąjungos nariu, daugiau nei kompensuoja darbuotojo sumokamą narystės mokestį.

Stereotipas 2: Profsąjungą dominą ne darbuotojai o jų pinigai.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Lietuvos profsąjungų lyga RSS


Main menu 2

by Dr. Radut