Jump to Navigation

Programa

Spausdinimo versijaSend to friendPDF versija

 

 

 

LPL veiklos programa

„Orios ir ekologiškai švarios darbo vietos – žmonių gerovės ir šalies vystymosi pagrindas“

 


Priimta 2011 metų lapkričio 19 d. įsakymu Steigiamajame suvažiavime.
 

Lietuvos profsąjungų lyga pareiškia apie pasirinktą veiklos kryptį – kovą už orų darbą, pilnavertį gyvenimą ekologiškai švarioje šalyje, nes tai – žmonių gerovės ir šalies vystymosi pagrindas.

LPL vadovaujasi ir pritaria Lietuvos bei tarptautinio profsąjunginio judėjimo tikslams ir idealams – darbuotojų neatimamų teisių ir interesų gynyba.

LPL veiklos pagrindas – Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostata, kad Lietuva yra socialinė valstybė.

Lietuvos profesinių sąjungų misija – darbuotojų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas, gynyba, aktyvaus žmonių pilietiškumo ir teisių, garantuojamų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų žinojimo bei išmanymo skatinimas.

LPL atsakinga savo nariams ir nepriklauso nuo politinių partijų, judėjimų, ir kitų visuomeninių, religinių organizacijų, darbdavių, jų asociacijų, valdžios vietos valdžios institucijų įtakos. Dalyvavimas visuomeniniame politiniame gyvenime – priemonė įgyvendinti visuomeninę paskirtį.

LPL deklaruoja socialinius – darbo santykius su valdžios institucijomis, darbdaviais (jų susivienijimais), socialinės partnerystės principus. Kadangi pastaroji grindžiama pagarba žmogaus teisėms ir tarpusavyje susieta su samdomų darbuotojų, darbdavių ir valstybės interesais, užtikrinančiais darnų ekonominį bei socialinį šalies vystymąsi.

Šiandieniniai iššūkiai: darbdavių ir jų susivienijimų, valdžios institucijos bandymai išsisukti nuo konstruktyvaus bendradarbiavimo, kėsinimai į teisėtas samdomų darbuotojų teises, siekiant susilpninti profsąjungas, sumenkinti jų autoritetą, įpareigoja stiprinti savo gretas ir jungtis į Lietuvos profsąjungų lygą – profesinių sąjungų susivienijimą, kad įgyvendintumėme strateginius siekius šiose srityse:

 

1. Darbo apmokėjimas

Akivaizdi Lietuvos realybė byloja apie ryškų prieštaravimą darbo apmokėjimo sferoje – staigią darbo užmokesčio diferenciaciją: maži darbuotojų ir dideli vadovų darbų įkainiai, mažas vidutinis darbo užmokestis neatitinkantis užimtumo.

Renkamės:

tinkamą darbuotojų darbo užmokestį, kuris:

užtikrina ekonominę laisvę dirbančiam žmogui ir jo šeimai;

sudaro bazinį pagrindą socialinio draudimo sistemai ir socialiniam aprūpinimui;

duoda galimybę tobulėti, ilsėtis, naudotis civilizacijos išradimais;

atitinka supratimą „teisingas darbo rezultatų paskirstymas“;

uždirbamas žmogaus orumą nežeminančiomis darbo sąlygomis;

spendžia materialinės bazės problemą, didinant gyventojų skaičių šalyje, aprūpina ekonomiką kvalifikuota darbo jėga.

Sieksime:

1.1. griežtai laikytis darbo kodekso, kolektyvinių ir susitarimų, reglamentuojančių darbuotojų bei darbdavių santykius darbo užmokesčio klausimais;

1.2. teisingo darbo rezultatų paskirstymo;

1.3. įgyvendinti priemones užtikrinančias savalaikį atlyginimų išmokėjimą bei kitas priklausančias išmokas, atsižvelgiant į organizacinę-juridinę nuosavybės formą, stiprinti darbdavio ir savininko atsakomybę už darbuotojams ne laiku išmokamą darbo užmokestį;

1.4. padidinti darbo užmokesčio dalį nacionalinio pelno struktūroje;

1.5. darbo apmokėjimo, atitinkančio darbininko kvalifikaciją, sudėtingumą, darbo kiekį, kokybę ir darbo sąlygas;

1.6.vienodo apmokėjimo už vienodą darbą be jokios diskriminacijos.

 

2. Ekologiškai švarių ir saugių darbo vietų kūrimas

Europoje į Lietuvą žiūrima kaip į šalį, į kurią galima perkelti nešvarią gamybą, nes ne visi Lietuvos žmonės žino, kad švari gamta yra turtas, kurį reikia saugoti. Šalies ekologijai gali būti padaryta nepataisoma žala. Gaudami trumpalaikį pelną, mes priversime palikuonis išleisti daug daugiau lėšų pasekmėms užglaistyti.

Renkamės:

ekologiškai švarias ir saugias darbo vietas;

pagarbą šalies gamtos turtams (ne tik iš užsieniečių, bet ir iš vietinės valdžios, verslo atstovų);

šalį, kuriai naudinga ekologinė gamyba, perdirbimas ir visa kita ekologinė veiklos rūšis.

Dėl to mes:

2.1. kurdami naujas darbo vietas kreipsime dėmesį į jų poveikį gamtai žmogui, imsimės veiksmų, reikalingų neutralizuoti žalingą poveikį;

2.2. sieksime, kad esamos darbo vietos atitiktų ekologinius reikalavimus;

2.3. pravesime informacinius renginiu apie švarias darbo vietas, aplinkos saugojimą Lietuvoje.

 

3. Socialinis dialogas

Pagrindas – darbuotojų teisių ir interesų gynimas.

Renkamės:

socialinį dialogą užtikrinantį realių ir efektyvų profsąjungų, darbdavių ir valdžios įstaigų bendradarbiavimą, priimant bendrus konstruktyvius sprendimus, užtikrinančius patikimą socialinių-ekonominių teisių ir profsąjungos narių interesų apsaugą;

efektyvią pasiektų susitarimų ir kolektyvinių sutarčių vykdymo kontrolę.

Dėl to mes:

3.1. stengsimės padidinti Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos, šakinių ir teritorinių Trišalių tarybų statusą, skatinsime jų tarpusavio bendradarbiavimą;

3.2. organizuosime profsąjunginio aktyvo mokymus (kaip pravesti derybas, paruošti ir pasirašyti susitarimus, kolektyvines sutartis, kaip reguliuoti kolektyvinius darbo ginčus visų nuosavybės formų organizacijose.

 

4. Bendradarbiavimas  su visuomeninėmis organizacijomis ir politinėmis partijomis sferoje

Renkamės:

aktyvų bendradarbiavimą su politinėmis partijomis;

lygiavertę partnerystę;

aukštos kvalifikacijos reklamos, teisės specialistų dalyvavimą profsąjungose;

aktyvų profsąjungų kandidatų delegavimą į valdžios struktūras.

Dėl to mes:

4.1.bendradarbiausime su politinėmis partijomis abipusių lygiaverčių įsipareigojimų pagrindais‚ pasirašydami susitarimus, atitinkančius įgyvendinimų planus ir siekius.

 

5. Profsąjungų organizacijų stiprinimas ir vystymas

Organizacinis profsąjungų stiprinimas ir tolesnis jų vystymas formuojant pilietinę visuomenę – būtina sąlyga siekiant efektyviai apsaugoti socialinius – ekonominius darbuotojų interesus.

Siekiant stiprinti profesinių sąjungų judėjimą, didinant profesinių sąjungų vaidmenį valstybėje ir visuomenėje

Renkamės:

stiprias profsąjungas, galinčias duoti atsakyti į šio laikmečio iššūkius, garbingai atstovauti ir ginti darbuotojų interesus;

profsąjungas, turinčias savo narių palaikymą ir pasitikėjimą;

racionalią profsąjungų struktūrą, užtikrinančią efektyvią profsąjungos narių apsaugą ir priimamų sprendimų vykdymą;

personalo politiką, grindžiamą profesionalizmu, konkurencija;

profsąjungas, kuriose pastoviai keliamas profsąjungos personalo profesionalumas, atsakomybė, kompetencija, profesinių sąjungų organizacijų vadovų ir renkamų profesinių sąjungos organų narių aktyvumas;

profsąjungos, kuriose jaunimas – pagrindinis strateginis veikėjas.

Dėl to mes:

5.1. bendradarbiausime su LPL narinėmis organizacijomis profsąjungos narių skaičiaus didinimo bei naujų profesinių sąjungų kūrimo;

5.2. stiprinsime profsąjunginį solidarumą ir vienybę, didinsime masiškumą ir efektyvius profsąjungų kolektyvinius veiksmus;

5.3. sieksime demokratizuoti profesinių sąjungų gyvenimą, užtikrinant tiesioginį narių dalyvavimą profsąjungos veikloje;

5.4. organizuosime privalomą, nepertraukiamą profsąjungos darbuotojų ir aktyvo mokymą;

5.5. vykdysime personalo rezervo apmokymą ir panaudojimą;

5.6. sukursime profsąjungos švietimo įstaigas;

5.7. pritrauksime jaunimą į profsąjungas;

5.8. formuosime jaunimo struktūras visose narėse – profsąjunginėse organizacijose;

5.9. efektyviai panaudosime jaunimo potencialą, įtraukdami jį į tiesiogines derybas su darbdaviais, vykdomąja valdžia, pasiūlymų apie specifines jaunimo problemas darbo santykių, kolektyvinių sutarčių ruošime ir susitarimų vykdymo kontrolę;

5.10. iš jaunimo narių ruošime profsąjungos aktyvą ir personalo rezervą vadovaujamoms pareigoms profsąjungoje užimti;

5.11. visokeriopai remsime naujai susikuriančias jaunimo struktūras.

 

6. Finansinė veikla

Profsąjungos turi būti finansiškai stiprios ir nepriklausomos, todėl kiekvieno organizacijos nario veikla turi būti nepriekaištinga ir skaidri.

Renkamės:

ekonomiškai stiprias ir nepriklausomas nuo pašalinių jėgų organizacijas;

profsąjungas, vykdančias skaidrią finansų politiką;

atsakingą požiūrį į profsąjungų resursus, norint juos išsaugoti ir padidinti.

Dėl to mes:

6.1. gerinsime profsąjungos biudžeto papildymo būdus ir metodus;

6.2. vykdysime prisiimtus finansinius įsipareigojimus (dėl atitinkamų profsąjungos organų patvirtintų pervedamų nario mokesčių dydžių);

6.3. centralizuosime visas LPL finansines lėšas;

6.4. užtikrinsime savalaikę ir pilną finansinės atsiskaitomybės pateikimą;

6.5. aktyviai dirbsime ir ieškosime lėšų iš įvairių organizacijų ir fondų (tame tarpe užsienio ir tarptautinių) pagrindinių veiklos krypčių realizacijai;

6.6. saugosime, tausosime ir vystysime turimą materialinę bazę.

 

7. Informacinė politika

LPL veiklos efektyvumas priklauso nuo profsąjunginio judėjimo masiškumo, jos organizacijų susitelkimo, organizuotumo, visuomenės informavimo apie veiklą, bendradarbiavimo su žiniasklaida, profsąjungos darbuotojų profesionalumo, kiekvieno nario aktyvumo.

Renkamės:

prieinamą ir reguliarią informaciją apie profsąjungos veiklą;

galimybę eiliniams profsąjungos nariams ne tik gauti informaciją, bet ir skleisti ją.

Dėl to mes:

7.1. tobulinsime ir stiprinsime informacinį darbą;

7.2. plėsime ir stiprinsime profsąjungų masinę informacinę bazę;

7.3. visokeriopai remsime veikiančius ir naujai besikuriančius profsąjunginius leidinius;

7.4. finansiškai aprūpinsime informaciją ir leidybą profsąjungų centre, regionuose arba organizacijose;

7.5. skatinsime profsąjungos internetinių puslapių kūrimą;

7.6. tikslu formuoti Lietuvos profsąjungų pozityvų įvaizdį visuomenėje, didinti jų autoritetą ir naujų narių pritraukimą, plačiau ir aktyviau panaudosime centrinių masinių informacinių priemonių, tame tarpe elektroninių galimybes.

 Main menu 2

Page | by Dr. Radut