Jump to Navigation

Įstatai

Printer-friendly versionSend to friendPDF versija

 

LIETUVOS PROFSĄJUNGŲ LYGOS

ĮSTATAI

 

Šie įstatai priimti Lietuvos  profsąjungų lygos steigiamajame suvažiavime 2011 m. lapkričio 19 d.

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS.

 

1.1. Profesinių sąjungų susivienijimas Lietuvos profsąjungų lyga (toliau – Lyga) yra Profesinių sąjungų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta savanoriška, savarankiška, savaveiksmė organizacija, nepriklausoma nuo valstybės bei savivaldybių institucijų, darbdavių ir jų organizacijų, politinių partijų, visuomeninių organizacijų bei judėjimų, jungianti savo narius šakiniu, teritoriniu ir kt. principais, ginanti savo narių ir atstovaujanti visų darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus.

1.2. Lyga yra įsteigta steigiamojo suvažiavimo nutarimu ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Profesinių sąjungų ir kitais įstatymais bei teisės aktais, Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Europos socialine chartija, Tarptautinės Darbo Organizacijos konvencijomis ir šiais įstatais.

1.3. Lyga yra savarankiška, sudėtinė Lietuvos profesinių sąjungų judėjimo dalis, savo darbą grindžianti demokratinės veiklos principais. Lyga bendradarbiauja su kitomis Lietuvos, užsienio šalių bei tarptautinėmis profsąjungomis, taip pat kitomis visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais.

1.4. Lyga savo veikloje nesiekia pelno.

1.5. Lyga turi antspaudą su pilnu jos pavadinimu ir blankus su pilnu jos pavadinimu.

1.6. Pilnas Lygos pavadinimas lietuvių kalba: „Lietuvos profsąjungų lyga”; sutrumpintas pavadinimas – LPL. Pilnas Lygos pavadinimas anglų kalba: „Lithuanian Trade Unions‘ League”, sutrumpintas pavadinimas – LTUL.

1.7. Lyga gali turėti savo atributiką, emblemą, spaudą.

1.8. Lyga gali turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose. Lyga gali būti paramos teikėja ir gavėja.

1.9. Lygos buveinės adresas: Vykinto g. 7, Vilnius

 Sprendimą dėl Lygos adreso keitimo priima Lygos Valdyba.

1.10. Lygos veiklos laikotarpis – neribotas.

 

II. LYGOS TIKSLAI, PRINCIPAI IR UŽDAVINIAI.

 

2.1. Lygos tikslai:

2.1.1. Lyga įsteigta Nacionaliniu lygiu jungti, remti Lygos narių ir koordinuoti regioninių junginių veiklą, ginti Lygos narių-organizacijų (toliau – Kolektyvinių narių), darbuotojų ir profsąjungos narių teises ir teisėtus interesus, įtakoti valstybinę politiką ir darbdavių veiklą darbo, ekonominiais, socialiniais klausimais.

2.1.2. Atstovauti Lygos ir profesinių sąjungų nariams ir visiems darbuotojams sprendžiant socialines, ekonomines ir darbo problemas su valstybės ir savivaldybių institucijomis, darbdaviais, jų organizacijomis.

2.1.3. Skatinti vienybę nustatant bendrą profsąjungų politiką Lietuvoje ir plėtoti tarptautinį solidarumą.

2.1.4. Skatinti socialinę partnerystę su kitais socialiniais partneriais – darbdaviais, jų organizacijomis bei valstybės ir savivaldybių institucijomis.

2.1.5. Lyga veikia, viešumo, laisvės, nepriklausomybės, teisingumo, solidarumo, savanoriškumo, demokratijos ir savivaldos, skaidrumo, teisinės valstybės, pagarbos lygių teisių ir įsipareigojimų principais.

2.1.6. Lyga veikla yra nepriklausoma nuo vykdomosios valdžios, savivaldos, darbdavių, politinių partijų bei kitų organizacijų ar asociacijų. Lyga  nėra niekam atskaitinga ir pavaldi.

 

2.2. Savo tikslams pasiekti Lyga:

2.2.1. Kuria strategiją ir taktiką profesinių sąjungų judėjimui Lietuvoje stiprinti, skatina ir stiprina Lygos narių veiklos efektyvumą.

2.2.2. Skatina socialinę partnerystę tarp profesinių sąjungų, darbdavių asociacijų, valdžios įstaigų ir vietos valdžios įgyvendinant trišalį bendradarbiavimą,

2.2.3. Inicijuoja ir vykdo derybas dėl Nacionalinio susitarimo tarp Lietuvos profesinių sąjungų, darbdavių asociacijų ir Lietuvos Vyriausybės. Sudaro, teikia pasiūlymus, pakeitimus ir papildymus dėl kitų susitarimų ir siekia, kad jų turinys atitiktų Lygos  narių interesus, prižiūri, jų įgyvendinimą.

2.2.4. Teikia pasiūlymus, papildymus, pakeitimus dėl įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius, biudžeto ir mokesčių politiką, užimtumą, migraciją, profesinį mokymą, darbuotojų saugą ir sveikatą, socialinį saugumą, aplinkos apsaugą, socialines garantijas, profesines sąjungas, lyčių lygybę, jaunimo, moterų ir kitus klausimus, susijusius su socialine apsauga ir darbo sritim, ir dalyvauja jų įgyvendinime.

2.2.5. Dalyvauja kuriant ir formuojant viešąsias socialines programas, kuriomis siekiama sukurti orias sąlygas žmogaus gyvenimui, socialinę apsaugą darbuotojams, atlieka profsąjunginę jų kontrolę, kontroliuoja jų įgyvendinimą, kelia reikalavimus dėl darbo, užimtumo, kainų ir kitus socialinius-ekonominius klausimų, susijusių su darbuotojų gyvenimo lygiu ir kokybe.

2.2.6. Vydo tyrimus socialinėje ir darbo aplinkoje ir pagal jų rezultatus teikia pasiūlymus, pageidavimus įstatymų ir kitų norminių teisės aktų pataisoms, imasi viešojo informavimo priemonių dėl pasiūlymų pateikimų ir jų įgyvendinimo.

2.2.7. Įgyvendina profsąjunginę kontrolę kaip laikomasi darbo įstatymų, ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių darbo saugos, darbo teisės ir kitas normas, vykdo nepriklausomą tyrimą apie darbuotojų darbo sąlygas ir saugumą, dalyvauja nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimuose.

2.2.8. Aktyviai dalyvauja aplinkos apsaugos srityje, padeda valstybinės valdžios ir vietos valdžios institucijoms sprendžiant aplinkosaugos problemas.

2.2.9. Lygiomis teisėmis su kitais socialiniais partneriais dalyvauja valstybės lėšų privalomojo socialinio draudimo ir kitų fondų skirstyme, socialinės gerovės kūrime ir vadovaujantis šiais įstatais, atlieka lėšų panaudojimo ir valdymo kontrolę.

2.2.10. Bendradarbiauja su viešosiomis institucijomis, vietos valdžios institucijomis, asociacijomis, sąjungomis, ir kitomis organizacijomis organizuojant profsąjungos narių ir jų šeimų poilsį, kurortinį gydymą, vaikų sveikatos priežiūros paslaugas, turizmą, sporto ir kultūros it kitus renginius.

2.2.11. Organizuoja narių papildomą nevalstybinį socialinės apsaugos ir pensijų draudimą.

2.2.12. Savo nariams rengia rekomendacijas ir organizuoja konsultacijas apie veiksmingą nuosavybės valdymą.

2.2.13. Siekiant šiuose įstatuose numatytų tikslų vykdo verslo organizavimo, kapitalinės statybos, administravimo ir kitas veiklas.

2.2.14. Padeda organizacijoms narėms užmegzti ryšius su užsienio ir tarptautinėmis profesinių sąjungų organizacijomis, Tarptautine darbo organizacija, kitomis JT agentūromis ir tarptautinėmis organizacijomis. Bendradarbiauja sprendžiant tarptautinius socialinius, ekonominius bei humanitarinius klausimus.

2.2.15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais dalyvauja sprendžiant kolektyvinius darbo ginčus, organizuoja ir vykdo susirinkimus, mitingus, gatvės eitynes, demonstracijas, piketus, streikus ir kitus kolektyvinius veiksmus, siekiant apsaugoti žmogaus socialines ir ekonomines teises bei interesus. Koordinuoja Lygos narių kolektyvinius veikmus.

2.2.16. Steigia saugos ir sveikatos, teisės ir kitus komitetus, teikia teisinę konsultaciją ir informaciją Lygos nariams, teisinę pagalbą valstybės organizacijomis, skatina institucijų, susijusių su darbo, darbo saugos ir sveikatos priežiūra bei kontrole, plėtra ir veikla.

2.2.17. Kuria švietimo ir mokslo įstaigas. Profesinės sąjungos nariams, teikia švietimo, mokymo, perkvalifikavimo paslaugas, organizuoja socialinį, ekonominį, teisinį, profsąjunginį mokymą.

2.2.18. Atlieka informavimo, kultūros, švietimo ir leidybos veikla.

2.2.19. Skatina gamtą tausojančių darbo vietų kūrimą.

 

2.3 Lyga bendradarbiauja su įvairiomis profesinėmis sąjungomis, asociacijomis ar organizacijomis iš Lietuvos ir kitų valstybių. Lyga gali įstoti į tarptautines profesinių sąjungų ir kitų visuomeninių susivienijimų organizacijas, įgyti teises ir pareigas, atitinkančias tarptautinių asociacijų statusą, tiesiogiai palaikyti tarptautinius ryšius ir tinklus, sudaryti susitarimus su užsienio ne pelno siekančiomis nevyriausybines asociacijoms.

2.4 Lyga bendrauja su nacionalinės įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžios, su valstybės priežiūros ir kontrolės reikalavimų, darbo įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, kuriuose yra normos darbo teisės, darbdavių asociacijų, politinių partijų, kitų visuomeninių susivienijimų, juridiniams subjektais ir piliečiais.

 

III. NARYSTĖ LYGOJE. LYGOS   NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS.

 

3.1. Lygos Kolektyviniu nariu gali būti nustatyta tvarka įregistruota šakiniu, respublikiniu, teritoriniu ar kitu principu veikianti profesinė sąjunga arba jų junginys, kurie pripažįsta Lygos įstatus ir kurių tikslai bei veikla neprieštarauja šiems įstatams.

3.1.1 Lygos nariu gali būti kiekvienas LR pilietis, taip pat kiti asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvoje, ne jaunesni kaip 14 metų, mokantys nario mokestį.

 

3.2. Lygos Kolektyvinis narys yra savarankiškas, veikia vadovaudamasis savo ir šiais įstatais.

3.3. Į Lygą įstojama ir išstojama laisva valia.

3.3. Sprendimas dėl naujo Kolektyvinio nario priėmimo į Lygos narius priimamas Valdyboje tik pateikus nustatotys formos prašymą bei duomenis apie profesinės sąjungos organizacinę struktūrą, adresą, valstybinės registracijos pažymėjimo ir įstatų kopijas.

3.4. Kiekvienas Kolektyvinis narys raštu įsipareigoja mokėti nario mokestį.

 

3.5. Narystė Lygoje nutraukiama šiais atvejais:

3.5.1. Kolektyvinis narys įstatymų nustatyta tvarka yra likviduojamas.

3.5.2. Kolektyvinis narys išbraukiamas iš Lygos narių sąrašų.

3.5.3. Kolektyvinis narys daugiau kaip 6 mėnesius nesumokėjęs nustatyto dydžio nario mokesčio.

3.5.4. Kolektyvinis narys, savo veikla kenkiantis Lygos interesams arba ją kompromituojantis.

3.5.5. Kolektyvinis narys nevykdo  Lygos įstatų, Suvažiavimo ar Koordinacinės tarybos nutarimų.

 

3.6. Sprendimą apie Kolektyvinio nario išbraukimą iš  Lygos narių sąrašų priima Valdyba.

3.7. Sprendimas apie Kolektyvinio nario išbraukimą iš Lygos narių sąrašų yra priimamas per tris mėnesius.

3.8. Kolektyvinis narys tik įvykdęs šiuose įstatuose keliamus reikalavimus ir Lygai duotus įsipareigojimus, gali būti išbraukiamas iš Lygos narių sąrašų.

3.9. Išstojusiems arba pašalintiems iš Lygos nariams jų įneštos nario mokesčio ar kitokiu pavidalu lėšos negrąžinamos. Turtinės pretenzijos sprendžiamos įstatymų nustatyta tvarka.

 

3.10. Kolektyviniai nariai turi teisę:

3.10.1. Deleguoti savo atstovus Lygos valdymo organų rinkimuose ir juos atšaukti.

3.10.2. Dalyvauti  Lygos valdyme ir veikloje per atstovaujamus asmenis.

3.10.3. Teikti pasiūlymus, pageidavimus, dokumentų projektus dėl Lygos veiklos ir gauti informaciją apie jų peržiūros rezultatus.

3.10.4. Kreiptis ir gauti iš Lygos paramą organizuojant ir vykdant kolektyvinių veiksmus, masinių renginius, mitingus, demonstracijas, eitynes, piketus, streikus.

3.10.5. Kreiptis ir gauti iš Lygos paramą plėtojant ryšius su užsienio ir tarptautinėmis organizacijomis.

3.10.6. Kreiptis ir gauti iš Lygos paramą sprendžiant klausimus su valstybės ir savivaldos valdymo organų, darbdavių organizacijų atstovais.

3.10.7. Kreiptis ir gauti iš Lygos paramą sprendžiant darbo ginčus ir kitus klausimus, susijusius su profesinių sąjungų veikla.

3.10.8. Dalyvauti Lygos pasiūlymų dėl įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių socialines ir darbo teises rengimo procese.

3.10.9. Teikti pasiūlymus ir dalyvauti Lygos veikloje sudarant Nacionalinių bei kitų susitarimų projektus tarp profesinių sąjungų, darbdavių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

3.10.10. Gauti informaciją apie Lygos veiklą.

3.10.11. Naudotis Lygos nuosavybe ir dalyvauti jos valdyme.

3.10.12. Dalyvauti įvairiuose programų rengimo ir fondų kūrimo procesuose.

3.10.13. Naudotis Lygos teikiamomis mokymosi galimybėmis ir gauti būtiną informaciją reikalingą profsąjunginei veiklai.

3.10.14. Nustatyta tvarka teikti pasiūlymus dėl Lygos narių apdovanimų ir skatinimų.

3.10.15. Jungtis į asociacijas pagal pareigybių regioninius ar teritorinius pagrindus. 

 

 

3.11. Kolektyviniai nariai privalo:

3.11.1. Vykdyti Lygos įstatus.

3.11.2. Padėti įgyvendinti Lygos veiklos prioritetus ir aktyviai dalyvauti jos tikslų ir uždavinių, įgyvendinimo procesuose, siekinat solidariai ginti Lygos narių teises ir interesus.

3.11.3. Mokėti nario mokestį pagal nustatytą tvarką, ir dydį.

3.11.4. Vykdyti Lygos valdymo organų priimtus sprendimus, kurie neprieštaruaja šiems įstatams.

3.11.5. Pripažinti visų profesinių sąjungų, ieinančių į Lygos sudėtį narystę.

3.11.6. Informuoti Lygos valdymo organus apie kolegialaus nario įstatų, valdymo organų pakeitimus, bei priimamus sprendimus ir vykdomas veiklos programas.

3.11.7. Teikti statistinius duomenis apie Lygos kolektyvinio nario narių skaičius, finansinę atskaitomybę, bei kitus statistinius duomenis kurie reikalingi Lygos veiklos kokybės analizei atlikti.

3.11.8. Informuoti Lygą apie kolektyvinių narių atstovų dalyvavimą valstybės ir savivaldos valdymo organų veikloje, sutartis ir susitarimus su politiniais judėjimais, partijomis, ir kitomis organizacijomis.

3.11.9. Lygos vadovybei pateikti kolektyvinių narių valdymo organų priimtus sprendimus, iškeltus klausimus, pasiūlymus, pageidavimus.

3.11.10. Kurti darbo saugos ir sveikatos bei kitus komitetus.

3.11.11. Profsąjunginiu darbu stiprinti Lygos įvaizdį ir vaidmenį Lietuvos ir tarptautinių profesinių sąjungų judėjime.

3.11.12. Lygai vykdant kolektyvinius veiksmus solidariai juos palaikyti ir juose dalyvauti.

3.11.13. Vengti veiksmų, kurie pažeidžia Lygos bei jos narių interesus.

3.11.14. Skatinti naujų profesinių sąjungų steigimą ir veiklą miestuose ir rajonuose, spręsti regionų problemas, plėtoti socialinę partnerystę su vietos valdžios institucijomis, darbdaviais, profesinėmis sąjungomis.

3.11.15. Bedradarbiauti su Lygos žiniasklaida, skatinti jos veiklą.

 

IV. LYGOS  STRUKTŪRA VALDYMAS.

 

4.1. Lyga susideda iš profesinių sąjungų veikiančių pagal teritorinį, šakinį, ir kitokius pagrindus. Profesinių sąjungų centras gali turėti savo atstovybę.

4.2. Lygos struktūra suformuota iš Lietuvos profsąjungų lygos  suvažiavimo (toliau vadinamas suvažiavimu), Lietuvos profsąjungų lygos  koordinacinė taryba (toliau vadinama Koordinacinė taryba), Lietuvos profsąjungų lygos  valdyba (toliau vadinama Valdyba), pirmininkas, Lietuvos profsąjungų lygos  revizijos komisija (toliau Revizijos komisija).

 

Suvažiavimas

4.3. Aukščiausias Lygos valdymo organas – suvažiavimas pagal būtinumą yra šaukiamas Koordinacinės tarybos, bet ne rečiau kaip kartą per ketverius metus.

4.4. Apie Suvažiavimo sušaukimą Kolektyviniai nariai informuojami ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki suvažiavimo datos. Suvažiavimo atstovavimo pagrindus nustato Koordinacinė tarybą.

4.5. Suvažiavimo delegatus renka kolektyviniai nariai pagal pačio kolektyvinio nario nustatytą tvarką.

4.6. Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu yra kvorumas. Kvorumą sudaro ne mažiau kaip du trečdaliai kolektyvinių narių ir jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai išrinktų delegatų.

4.7. Suvažiavimo sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsavo daugiau nei pusė dalyvavusių delegatų. Sprendimų priėmimo ir balsavimo tvarka nustatoma delegatų suvažiavimo metu.

4.8. Suvažiavimo sprendimai priimamai balsų dauguma.

4.9. Suvažiavimas:

4.9.1. Išklauso ir įvertina Koordinacinės tarybos ir Revizijos komisijos veiklos ataskaitas.

4.9.2. Nustato Lygos veiklos prioritetus, veiklos programas ir užduotis.

4.9.3. Tvirtina Lygos įstatus, jų papildymus ir pakeitimus.

4.9.4. Renka Lygos pirmininką iš Kolektyvinių narių deleguotų asmenų.

4.9.5. Priima sprendimus dėl pirmininko perrinkimo ar jo įgaliojimų ir priimtų sustabdymo.

4.9.6. Formuoja Koordinacinės tarybos struktūrą, iš kolektyvinių narių pasiūlytų delegatų renka Kooordinacinės tarybos narius.

4.9.7. Priima sprendimus dėl Koordinacinės tarybos įgaliojimų ir priimtų sprendimų sustabdymų.

4.9.8. Nustato kolektyvinių narių atstovų delegavimo ir jų išrinkimo į valdybos narius procedūrą tvarką ir laikotarpį.

4.9.9. Renka Revizijos komisijos narius.

4.9.10. Tvirtina revizijos komisijos įgaliojimus, papildymus ir pekeitimus.

4.9.11. Priima sprendimus, rezoliucijas, pareiškimus, skundus svarbiais šalies, profesinės sąjungos, valdžios institucijų veiklos klausimais.

4.9.12. Peržiūri ir priimama sprendimus dėl pasiūlytų įstatų pakeitimų ir papildymų.

4.9.13. Pritaria arba prieštarauja Koordinacinės tarybos sprendimui dėl Lygos narystės tarptautinių profesinių sąjungų bei kitose užsienio ir Lietuvos Respublikos ribose veikiančiose organizacijose.

4.9.14. Vertina Lygos finansinę veiklą, apibrėžia jos nuosavybės formavimo ir naudojimo tvarką ir principus.

4.9.15. Priima sprendimus dėl Lygos reorganizacijoas, likvidacijos ir veiklos.

4.9.16. Koordinaei tarybai, valdybai ar pirmininkui gali suteikti specialius įgaliojimus ar pavesti specialių užduočių vykdymą.

 

4.10. Suvažiavimo delegatais be speciaus sprendimo itraukiami Lygos pirmininkas, pirmininko pavaduotojai, Revizijos komisijos pirminikas, jaunimo organizacijos pirmininkas ir moterų profesinės sąjungos pirmininkas.

4.11. Patariamojo balso teise suvažiavime gali dalyvauti ir į suvažiavimą nedeleguotas Koordinacinės tarybos narys.

4.12. Neeilinis suvažiavimas gali būti sušauktas Koordinacinės tarybos arba ne mažiau kaip vieno trečdalio kolektyvinių narių prašymu. Apie sprendimą sušaukti neeilinį suvažiavimą, jo atstovavimo normas ir darbotvarkę kolektyviniai nariai turi būti informuoti ne mažiau kaip prieš mėnesį iki suvažiavimo dienos.

4.13. Aktualių klausimų svarstymui ir sprendimų priėmimui gali būti sušaukta Lygos konferencija. Konferencijos darbotvarkę ir organizavimo tvarką tvirtina Koordinacinė taryba.

 

Koordinacinė taryba

4.14. Aukščiausias Lygos valdymo organas tarp suvažiavimų – Koordinacinė taryba, sudaryta atstovavimo pagrindu iš šakinių, teritorinių ir kitų Lygos kolektyvinių narių.

4.15. Išskirtinais atvejais, Koordinacinės tarybos narys, negalintis dalyvauti Koordinacinės tarybos posėdyje, savo įgaliojimus raštu gali perduoti kitam jo atstovaujančios organizacijos nariui.

4.16. Kolektyvinio nario delegavimo ir išbraukimo iš Koordinacinės tarybos tvarką vadovaudamiesi savo organizacijos įstatais, nustato Kolektyvinio nario valdymo organai.

4.17. Koordinacinės tarybos nariais automatiškai tampa pirmininkas, pirmininko pavaduotojai, jaunimo ir moterų profsąjunginių organizacijų pirmininkai.

4.18. Koordinacinės tarybos kadencija keturi metai.

4.19. Koordinacinė taryba:

4.19.1. Vykdo šiuose įstatuose numatytą veiklą ir suvažiavimo sprendimų įgyvendinimą.

4.19.2. Teikia ataskaitą apie savo veiklą suvažiavimui.

4.19.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiais įstatais apibrėžia Lygos veiksmus, atstovaujant ir ginant narių interesus valstybinėse ir kitose institucijose.

4.19.4. Rengia pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojančių socialines ir darbo teises įskaitant: fiskalinę ir mokesčių politiką, užimtumą, darbo santykius, darbo užmokestį, darbo sąlygas ir saugą, darbuotojų sveikatą, aplinkos apsaugos, būsto bei kultūros paslaugas.

4.19.5. Vadovaujantis šiais įstatais priima sprendimus dėl dalyvavo politiniuose rinkimuose.

4.19.6. Priima sprendimus, rezoliucijas, pareiškimus, skundus dėl svarbių klausimų, susijusių su profesinių sąjungų judėjimu ir veiklą, bei valstybės valdžios institucijomis.

4.19.7. Priima sprendimus dėl posėdžių, mitingų, eitynių, demonstracijų, piketų, streikų ir kitų kolektyvinių veiksmų organizavimo.

4.19.8. Priima sprendimus dėl atstovavimo kolektyviniuose darbo ginčuose.

4.19.9. Nustato pagrindines Lygai priklausančių švietimo, kultūros ir kitų organizacijų veiklos kryptis.

4.19.10. Bendradarbiauja su valstybinėmis, vietos valdžios institucijomis, asociacijomis ir kitomis organizacijoms organizuojant kurortinį gydymą, vaikų poilsį, kultūros, turizmo, sporto ir kitus renginius.

4.19.11. Valdybos teikimu priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo į Lygą.

4.19.12. Valdybos teikimu priima sprendimus dėl Kolektyvinio nario išbraukimo iš Lygos narių sąrašų.

4.19.13. Vienija ir koordinuoja Kolektyvinių narių veiklą siekiant įvygdyti tarptautinių ir kitų profsąjunginių organizacijų užduotis, organizuoja ir veda profsąjunginius renginius.

4.19.14. Kontroliuoja Lygos ataskaitų ir rinkiminių kampanijų terminus.

4.19.15. Susumuoja finansinių ataskaitų rodiklius, Kolektyviniams nariams nustato ataskaitų formą ir nustato jų pateikimo tvarką ir periodus.

4.19.16. Kolektyvinių narių prašymu dalyvauja ginčuose tarp Lygai priklausančių narių.

4.19.17. Priima sprendimus dėl bendradarbiavimo su Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis.

4.19.18. Priima tarpinius sprendimus dėl narystės tarptautiniuose ir Lietuvos profsąjunginuose susivienijimuose. Galutinį sprendimą dėl narystės tarptautiniuose ir Lietuvos profsąjunginuose susivienijimuose priima Suvažiavimas.

4.19.19. Plėtoja tarptautinius santykius su užsienyje veikiančiomis profesinių sąjungų organizacijomis, domisi jų veikla ir patirimi.

4.19.20. Reguliariai informuoja Kolektyvinius narius apie savo veiklą.

4.19.21. Nustato nario mokesčio mokėjimo tvarką, dydį, periodus.

4.19.22. Steigia specialius fondus (solidarumo, draudimo, kultūros ir švietimo, mokymo, švietimo ir kt.) tikrina šių fondų lėšų panaudojimo rodiklius.

4.19.23. Priima sprendimus dėl nuosavybės, nuosavybės naudojimo ir disponavimo.

4.19.24. Priima sprendimą dėl Suvažiavimo sušaukimo.

4.19.25. Teikia pasiūlymus Suvažiavimui dėl Koordinacinės tarybos struktūros jos narių skaičiaus ir atstovavimo joje.

4.19.26. Suvažiavimo sprendimu tvirtina Valdybos sudėtį, renka Valdybos narius. Koolektyvinių narių arba Pirmininko teikimu priima sprendimą dėl Valdybos narių rotacijos tvarkos.

4.19.27. Priima sprendimus dėl Koordinacinės tarybos komisjų steigimo, formuoja ir tvirtina jų sudėtis ir apibrėžia jų įgaliojimus.

4.19.28. Renka informaciją apie Valdybos darbą ir Koordinacinės tarybos komisijų veiklą.

4.19.29. Teikia pasiūlymus Suvažiavimui dėl išsankstinių pirmininko rinkimų ir Pirminko įgaliojimų sustabdymų. Sustabdžius Pirmininko įgaliojimus, pirmininko pareigas iki suvažiavimo eina Pirmininko pavaduotojas.  Valdybos nustatyta tvarka.

4.19.30. Valdybos arba Pirmininko teikimu renka Lygos pirmininko pavaduotoją.

4.19.31. Valdybos arba Pirmininko teikimu atleidžia Lygos pirmininko pavaduotoją iš užimamų pareigų.

4.19.32. Steigia Lygos spaudos centrą, kurį profesinių sąjungų centro pirmininkas paskiria redaktorius organas, Pirmininko teikimu paskiria spaudos centro vyriausiajį redaktorių.

4.19.33. Valdybos siūlymų steigia atstovybes ir nustato jų veiklos ir įgaliojimų ribas.

4.19.34. Išklauso Lygos vadovybės ataskaitą, Kolektyvinių narių vadovų pranešimus apie Lygos valdymo organų sprendimų įgyvendinimą. Jeigu valdymo organų sprendimai nėra įgyvendinami, nemokami nario mokesčiai ir pažeidžiami Lygos įstatai ar panašiai, Koordinacinė taryba gali priimti sprendimą dėl Lygos teikiamų paslaugų Kolektyviniam nariui pristabdymo ar balsavimo teisės netekimo valdymo organų posedžių metu. Apie sankcijų taikymą Kolektyviniui nariui Koordinacinė taryba turi informuoti Lygos valdymo organus.

4.19.35. Tvirtina Lygos metinę ataskaitą ir buhalterinį balansą.

4.19.36. Pagal Revizijos komisijos finansinės ir ekonominės veiklos ataskaitų rezultatus imasi būtinų priemonių nustatytiems trūkumams spręsti.

4.19.37. Skiria nuopelnus, pažymėjimus, garbės raštus, pritaria jų įteikimui.

4.19.38. Teikia Lygos įstatų punktų išaiškinimus.

4.19.39. Vykdo kitas Suvažiavimo deleguotas funkcijas.

4.19.40. Gali suteikti specialius įgaliojimus Valdybai ir Pirmininkui.

 

4.20. Koordinacinės tarybos posėdžiai yra šaukiami Valdybos sprendimu pagal būtinybę, bet ne rečiau kaip du kartus per metus.

4.21. Koordinacinės tarybos posėdžiai gali būti šaukiami jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Koordinacinės tarybos narių.

4.22. Koordinacinės tarybos posėdžiai yra teisėti jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Koordinacinės tarybos narių.

4.23. Koordinacinės tarybos sprendimai yra priimami tiesioginiu ir Koordinacinės tarybos narių patvirtintu elektroniniu balsavimu.

4.24. Kordinacinės tarybos sprendimai priimami balsų dauguma.

4.25. Kordinacinės tarybos posėdžiam pirmininkauja Pirmininkas, jam nesant Pirmininko pavaduotojas.  Valdybos nustatyta tvarka.

 

 

Valdyba

4.26. Valdyba yra išrinktas Lygos valdymo organas, kuris vykdo Lygos veiklą.

4.27. Suvažiavimo nutarimu Valdybos nariai renkami Koordinacinėje taryboje. Į Valdybą renkami Koordinacinės tarybos nariai, atstovaujantys šakines, teritorines ir kitas organizacijas.

4.28. Į Valdybą renkamų šakinių (ir kitų organizacijų) ir teritorinių organizacijų atstovų skaičius turi būti vienodas.

4.29. Per ataskaitinį laikotarpį, Koordinacinės tarybos sutikimu, tarp Valdybos narių galima rotacija. Rotacijai naujus Valdybos narius siūlo Pirmininkas.

4.30. Valdybos nariu gali būti Kolektyvinio nario atstovas mokantis nario mokestį.

4.31. Valdybos nariais automatiškai tampa pirmininkas, pirmininko pavaduotojai.

4.32. Valdybos veiklai vadovauja Pirmininkas.

4.33. Valdyba yra atsakinga Koordinacinei tarybai.

4.34. Valdybos kadencija – ketverii metai.

4.35. Valdybos posėdį šaukia ir posėdžiui pirmininkauja Pirmininkas, jam nesant – Pirmininko pavaduotojas.

4.36. Valdybos posėdžiai yra šaukiami pagal būtinybę, bet ne rečiau kaip vieną kartą per du mėnesius.

4.37. Valdybos posėdžiai gali būti šaukiami jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Valdybos narių.

4.38. Valdybos posėdžiai yra teisėti jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Valdybos narių.

4.39. Valdybos sprendimai yra priimami tiesioginiu ir Valdybos narių patvirtintu elektroniniu balsavimu.

4.40. Nustato Valdybos posėdžių vedimo ir balsavimo tvarką.

4.41. Valdybos sprendimai priimami balsų dauguma.

4.42. Valdyba:

4.42.1. Sušaukia Suvažiavimą ir organizuoja jo pravedimą.

4.42.2. Atlieka preliminarią apžvalgą bei pateikia Koordinacinei tarybai klausimus dėl naujų profsąjunginių organizacijų įtraukimo arba išbraukimo iš Lygos narių sąrašų.

4.42.3. Priima sprendimus, rezoliucijas, pareiškimus, skundus dėl svarbių šalies klausimų, profesinių sąjungų judėjimo ir veiklos, valstybės ir valdžios institucijų veiklos.

4.42.4. Bendradarbiauja su valstybinėmis, vietos valdžios institucijomis, asociacijomis ir kitomis organizacijoms organizuojant kurortinį gydymą, vaikų poilsį, kultūros, turizmo, sporto ir kitus renginius.

4.42.5. Organizuoja ir koordinuoja Lygos darbuotojų ir aktyvistų mokymą.

4.42.6. Rūpinasi Lygos spaudos centro veikla, priima sprendimus dėl leidinių spausdininimo.

4.42.7. Vertina Lygos įsteigų juridinių asmenų finansines ir veiklos ataskaitas.

4.42.8. Pirmininko teikimu skiria ir atleidžia iš pareigų Lygos įsteigtų juridinių asmenų vadovus.

4.42.9. Tvirtina Lygos priklausančių mokymo centrų struktūrą ir įstatus.

4.42.10. Lygos pirmininkui ir pirmininko pavaduotojui gali paskirti darbo užmokestį ir nustatyti jo dydį.

4.42.11. Vykdo ekonomikos ir finansų veiklą, valdo Lygos turtą, įskaitant grynuosius pinigus, priima sprendimus dėl turtinių sandorių patvirtinimo.

4.42.12. Priima sprendimus dėl naujų juridinių asmenų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo.

4.42.13. Atsižvelgiant į Suvažiavimo ir Koordinacinės tarybos sprendimus ir vadovaujantis šiais įstatais, nustato Lygos priklausančių juridinių asmenų teises ir pareigas.

4.42.14. Priima sprendimus dėl Lygos narių apdovanojimų.

4.42.15. Kolektyvinių narių pasiūlymu formuoja pirmininkų pakaitinių komandą ir organizuoja jų mokymus tapti profsąjunginiais lyderiais.

4.42.16. Tvirtina Lygos narių bilieto formą.

4.42.17. Tvirtina jaunimo ir moterų profsąjunginių organizacijų įstatus, struktūrą ir valdymo organus.

4.42.18. Kartą per metus Koordinacinei tarybai teikia ataskaitas apie savo veiklą.

4.42.19. Vykdo kitas suvažiavimo ir Koordinacinės tarybos nustatytas funkcijas.

4.42.20. Gali suteikti specialius įgaliojimus Lygos primininkui.

 

Lygos  Pirmininkas

4.43. Lygos Pirmininkas – vienasmenis valdymo organas:

4.43.1. Vykdo veiklą, siekiant įgyvendinti numatytus tikslus, Suvažiavimo, Koordinacinės tarybos, Valdybos sprendimus.

4.43.2. Atskaitingas Suvažiavimui ir Koordinacinei tarybai.

4.43.3. Be specialaus įgaliojimo atstovauja Lygos interesus įstatymų leidžiamosios, vykdomosios, teismų, savivaldybių, darbdavių asociacijų, bendruomenės asociacijų, žiniasklaidos, tarptautinėse ir kitose organizacijose.

4.43.4. Lygos vardu, skubos tvarka gali priimti ir pasirašyti pareiškimus, kreipimusis, peticijas ir kitus svarbius dokumentus.

4.43.5. Valdybos įgaliojimu pasirašo bendradarbiavimo sutartis ir susitarimus su profesinėmis sąjungomis, darbdavių asociacijomis, vietos vykdomosios valdžios institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, ir apie tai informuoja Koordinacinę tarybą.

4.43.6. Perleidžia turtą, perveda pinigus, vykdo kitas buhalterines, organizacines, vadybos, administravimo funkcijas pagal Koordinacinės tarybos ar Valdybos nurodytus įgaliojimus.

4.43.7. Leidžia įsakymus pagal savo įgaliojimus, kaip numatyta šiuose įstatuose.

4.43.8 Lygos vardu suteikia įgaliojimuis.

4.43.9. Pasirašo Suvažiavimo, Koordinacinės tarybos ir Valdybos nutarimus.

4.43.10. Atlieka kitas funkcijas, kurias jam deleguoja Suvažiavimas, Koordinacinė taryba ir Valdyba.

4.44. Lygos Pirmininku gali būti išrinktas Lygos narys. Kandidatūras dėl Pirmininko išrinkimo, pagal nustaytą tvarką, Koordinacinei tarybai gali teikti Kolektyviniai nariai.

4.45. Kandidatus į Pirmininkus tvirtina Koordinacinė taryba.

4.46. Esant būtinybei, Suvažiavimo sprendimu, terminuotą darbo sutartį su išrinktu Lygos pirmininku pasirašo Suvažiavimo įgaliotas asmuo.

4.47. Lygos pirmininko kadencija – keturi metai.

4.48. Sprendimą sušaukti neeilinį Suvažiavimą ir teikti Suvažiavimui pasiūlymą dėl Pirmininko atstatydinimo, jam šiurkščiai pažeidus Lygos įstatus gali būti priimtas Koordinacinėje taryboje, jeigu už šį sprendimą balsuoja ne mažiau kaip 1/3 Kolektyvinių narių.

 

Pirmininko pavaduotojai

4.49. Pirmininko pavaduotojai pagal Valdybos įgaliojimus:

4.49.1. Atstovauja Lygos interesus valstybinėse įstaigose, vietos valdžios institucijose, darbdavių asociacijose, bendruomenės asociacijose, kitose organizacijose, žiniasklaidoje, taip pat tarptautinėse organizacijose.

4.49.2. Užtikrina dokumentų projektų ir kitos medžiagos, reikalingos Lygos veiklai, paruošimą.

4.49.3. Pagal savo įgaliojimus koordinuoja Lygos Kolektyvinių narių ir įmonių ar organizacijų, priklausančių Lygai, darbą.

 

4.50. Pirmininko pavaduotojai yra Koordinacinės tarybos ir Valdybos nariai.

4.51. Nesant Pirmininkui jo pareigas pagal Pirmininko įgaliojimus vykdo vienas iš pavaduotojų.

4.52. Pirmininko pavaduotojai atskaitingi Koordinacinei tarybai ir Pirmininkui.

4.53. Pirmininko pavaduotojai gali būti atleistas iš pareigų Koordinacinės tarybos arba Valdybos nutarimu.

4.54. Sprendimas atleisti Pirmininko pavaduotoją iš pareigų jam pačiam prašant priimamas Valdyboje.

4.55. Lygos valdymo organai tam, kad galėtų užtikrinti savo veiklą, sukuria Lygos būstinę.

4.56. Už būstinės veiklą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais įstatais, Suvažiavimo Koordinacinės tarybos ir Valdybos sprendimais, atsako Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai.

 

Revizijos komisija

4.57. Revizijos komisija:

4.57.1. Revizijos komisija vykdo Lygos finansinės-ūkinės veiklos kontrolę.

4.57.2. Revizijos komisijos nariai renkami suvažiavime Kolektyvinių narių teikimu.

4.57.3. Revizijos komisijos nario įgaliojimai pasibaigia jeigu profesinė sąjunga, kuriai jis priklauso yra išbraukiama iš Lygos narių sąrašų.

4.57.4. Iš savo tarpo revizijos komisijos nariai išsirenka pirmininką ir apie tai praneša Lygos Valdybai.

4.57.5. Revizijos komisija vadovaujasi Suvažiavimo patvirtintais revizijos komisijos nuostatais.

4.57.6. Revizinės komisijos kadencija – keturi metai.

 

Lygos profsąjungų asociacija

4.58. Lygos profsąjungų asociacijos nariai sprendžia jiems aktualius klausimus ir turi patariamąjį balsą Koordinacinėje taryboje ir Valdyboje.

 

V. LYGOS NUOSAVYBĖ IR FINANSINĖ VEIKLA.

 

5.1. Lygos, kaip juridinio asmens, teisės ir pareigos realizuojamos vadovaujasi Suvažiavimo, Koordinacinės tarybos, Valdybos, Pirmininko, sprendimu, Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais įstatais.

5.2. Lyga valdo, disponuoja  ir naudojasi jai priklausančia sukurta ar įsigyta nuosavybe, lėšomis, Kolektyvinių narių interesams ir iškeltiems Lygos tikslams ir uždaviniams vykdyti.

5.3. Lyga, nustatyta tvarka gali valdyti, naudoti ir disponuoti jai patikėtą nekilnojamą turtą.

5.4. Lyga gali turėti žemės, pastatų, statinių, įrenginių, būsto fondus, transportą, įrangas, inventorius, leidyklas, spaustuves, kultūros-švietimo, mokslo, švietimo, žiniasklaidos, santorines-kurortines, turistines, sporto, sveikatingumo, ir kitas įmones, organizacijas, ar kitą Lygos lėšomis įkurtą ar įgytą turtą, siekiant vykdyti šiuose įstatuose numatytus tikslus.

5.5. Lyga gali tūrėti lėšas, akcijas, vekselius, kitus vertybinius popierius ir kitą turtą, reikalingą šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

5.6. Lyga pati, arba per paskirtus asmenis, tvarko, veda savo nuosavybės registrą, įskaitant nekilnojamąjį turtą, akcijų paketus, verslo ar kitų subjektų turtą.

5.7. Lyga gali perduoti savo turtą patikėjimo teise kitam asmeniui (patikėtiniui). Turto arba nuosavybės perdavimas patikėjimo teise patikėtiniui nesuteikia galimybės jį įsigyti. Patikėtas turtas arba nuosavybė turi būti valdomas Lygos arba paskirtos trečiosios šalies naudai.

5.8. Lygos lėšų šaltiniai:

- kolektyvinių narių nario mokesčiai;

- gaunama labdara-parama;

- pajamos iš vykdomų paskaitų, parodų, loterijų, aukcionų, sporto ir kitų renginių;

- pajamos, gaunamos iš finansinių ir verslo operacijų, įskaitant dividendus (pelną, palūkanas) už akcijas, obligacijas, kitus vertybinius popierius gautos lėšos ir investicijos;

- gaunamos pajamos iš Lygai  priklausančio turto;

- pajamos gaunamos iš civilinių sandorių, verslo veiklų, atliekamų per Lygos įkurtas organizacijas;

- pajamos iš vidinės ekonominės veiklos;

- įstatymo nustatytais atvejais, pajamos iš visų lygių biudžetų, biudžetinių ir nebiudžetinių fondų;

- kitos įstatymo leidžiamos pinginės ir turtinės pajamos.

5.9. Lyga vykdo vidaus ekonominę veiklą, sukuria bankininkystės, draudimo ir akcines bendroves, bendras komercines įmones, užsiima leidyba, vykdo sveikatos centrų, sanatorijų ir poilsio namų, kultūros, švietimo, turizmo, sporto ir kitų institucijų ir organizacijų valdymą.

5.10. Įstatymų nustatyta tvarka Lyga gali įkurti solidarumo, sveikatos draudimo, kultūros, švietimo, mokymo ir kitus fondus, reikalingus šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams vykdyti.

5.11. Lyga vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, per savo įsteigtas įmones ar organizacijas gali gauti pelną ar pasiekti verslo tikslų, reikalingų šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams vykdyti.

5.12. Lyga gali dalyvauti ekonominėje verslo subjektų veikloje, ir užsiimti kita, įstatymų nedraudžiama veikla.

5.13. Lygos gaunamos pajamos neskirstomos tarp Kolektyvinių narių, o panaudojamos tik Lygos veiklai ir užsibrėžtiems tikslams vykdyti.

5.14. Lyga turi teisę savo nuožiūra priimti bet kokius, Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams ir asmenims neprieštaraujančius, veiksmus nuosavybės atžvilgiu: disponuoti savo turtu, perleisti teisę turėti ir naudoti savo turtą kitiems asmenims, suteikti, įkeisti, ar perleisti kitaip savo turtą ir nuosavybę.

5.15.Sprendimai dėl Lygai priklausančio ir patikėtinio, nemokamo naudojimo, nuomos ar kitomis teisėmis įgyto turto disponavimo ir naudojimo priimami Koordinacinės tarybos, Valdybos, Pirmininko, pagal šiuose įstatuose numatytus įgaliojimus.

5.16. Sprendimai dėl turto įsigijimo ir suteikimo, įkeitimo ar perleidimo priimami Koordinacinės tarybos, Valdybos, Pirmininko, pagal šiuose įstatuose numatytus įgaliojimus.

5.17. Sprendimai dėl dalyvavimo ekonominių verslo subjektų, nekomercinių organizacijų veikloje ir  įstojimo ar išstojimo iš jų priimami Koordinacinės tarybos, Valdybos, Pirmininko, pagal šiuose įstatuose numatytus įgaliojimus.

5.18. Lyga už savo veiklą gali atsakyti tik tuo savo turtu, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus gali būti areštuotas.

5.19. Lyga neatsako už Kolektyvinių narių įsipareigojimus, išskyrus atvejus, kuriuos numato įstatymai.

5.20. Lygos finansavimas susideda iš nario mokesčių, labdaros-paramos, Lygos įkurtų organizacijų gaunamo pelno, suorganizuotų renginių ir kitų įstatymais neuždraustų šaltinių.

5.21. Nario mokesčio mokėjimo dydį ir tvarką nustato Koordinacinė taryba.

5.22. Lyga apibendrina ir analizuoja iš Kolektyvinių narių gaunamą informaciją apie Kolektyvinių narių finansinę veiklą, susijusią su mokesčių apskaičiavimu ir mokėjimu į Lygą.

5.23. Lygos lėšos yra leidžiamos atsižvelgiant į kasmetines pajamas ir išlaidas. Lygos samata ir lėšų panaudojimo ataskaita kiekvienais metais turi būti tvirtinama Koordinacinės tarybos posėdyje.

5.24. Lyga turi savo balansą, atsiskaitomąją, valiutines ir kitas sąskaitas bankuose.

5.25. Kolektyviniai nariai, perleidę savo nuosavybę (įskaitant ir mokesčius) Lygai neįgija teisės į nuosavybę įskaitant ir narystės mokesčius.

5.16. Neliečiamybė, nuosavybės teisių apsauga, finansinė nepriklausomybė yra garantuojama Lietuvos Respublikos įstatymų.

5.17. Lygos nuosavybės teisės be jos sutikimo, gali būti suvaržytos tik pagal teismo nutartį.

 

VI. LYGOS  REORGANIZACIJA IR LIKVIDACIJA.

 

6.1. Likviduojant Lygą, už šį sprendimą turi balsuoti ne mažiau kaip 2/3 suvažiavimo delegatų.

6.2. Suvažiavimui nusprendus likviduoti Lygą, sudaroma likvidacinė komisija.

6.3. Suvažiavimas, paskelbęs Lygos likvidaciją, sprendžia atsiskaitymo, disponuojamo turto ir likutinių lėšų panaudojimo klausimus.

6.4. Lygos, kaip juridinio asmens likvidavimas ar jos įgaliojimų sustabdymas gali būti paskelbtas teismo nusprendžiu įstatymų nustatyta tvarka.

 

                Pirmininkas                                                                              Vydas Puskepalis   Main menu 2

Page | by Dr. Radut